GDPR - ochrana osobních údajů

Informace k zásadám ochrany osobních údajů

Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace, se sídlem Dobrá 230, 739 51 Dobrá, (dále jen „knihovna“) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dobrá.

Z povahy činnosti knihovny pramení nezbytnost zpracovávání osobních údajů čtenářů, jejich zákonných zástupců, případně dalších osob.

Vedena snahou o ochranu práv subjektů údajů, zpracovává knihovna osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími tuto problematiku, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Základní zásady

Veškeré činnosti při zpracovávání osobních údajů jsou prováděny na základě zásad stanovených v článku 5 GDPR, tedy zásad:

 • zákonnosti (zpracování je prováděno vždy na základě zákonného důvodu),
 • korektnosti (zpracování je prováděno poctivě a ohleduplně),
 • transparentnosti (informace ke zpracování jsou přístupné a jednoduše srozumitelné),
 • účelového omezení (účel zpracování je znám již při získávání osobních údajů),
 • minimalizace údajů (jsou získávány přiměřené osobní údaje a relevantní ve vztahu k účelu),
 • přesnosti (knihovna vyvíjí úsilí k tomu, aby osobní údaje byly věcně správné a aktuální),
 • omezení uložení (osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou),
 • integrity a důvěrnosti (osobní údaje jsou zpracovávány se zřetelem k zajištění přiměřené bezpečnosti údajů před dalším neoprávněným zpracováním, ale i před jejich ztrátou, zničením nebo poškozením) a
 • odpovědnosti (povinnost dodržovat povinnosti plynoucí z GDPR).

 

Knihovna striktně dodržuje pravidlo, že osobní údajů čtenářů a jejich zákonných zástupců nejsou předávány třetím subjektům, pokud k tomu není legitimní důvod.

Osobní údaje

Knihovna zpracovává zejména tyto údaje:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození,  státní občanství, místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce čtenáře, místo jeho trvalého pobytu nebo bydliště a adresa pro doručování písemností, telefonické a e-mailové spojení).

 

Osobní údaje jsou získávány zejména od čtenářů a jejich zákonných zástupců. V jednotlivých případech se může stát, že knihovna získá osobní údaje i z jiných zdrojů.

Právní důvod zpracování

Většina osobních údajů, které knihovna zpracovává, jsou údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, ke zpracování těchto údajů tedy není potřebný souhlas čtenáře nebo jeho zákonných zástupců. 

Doba a způsob uchovávání osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy.

Osobní údaje jsou uchovávány bezpečně a jsou chráněny proti neoprávněné manipulaci, ztrátě nebo zničení.

Osoba provádějící zpracování

Zpracovávání osobních údajů provádí zásadně sama knihovna, pouze ve výjimečných odůvodněných případech provádí jejich zpracování externí zpracovatel. V takovém případě musí externí dodavatel splnit přísné požadavky stanovené článkem 28 GDPR.

Práva subjektů údajů

Subjekty osobních údajů mají:

 • právo na přístup k osobním údajům (čtenáři a jejich zákonní zástupci mají právo požádat o potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje o nich knihovna zpracovává),
 • právo na opravu osobních údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávané knihovnou nesprávné, může čtenář či zákonný zástupce žádat jejich opravu),
 • právo na výmaz osobních údajů (pokud má čtenář či zákonný zástupce za to, že zpracovávání osobní údajů knihovnou již není potřebné, může požádat knihovnu o jejich výmaz, knihovna však takové žádosti nesmí vyhovět, zejména pokud osobní údaje zpracovává oprávněně za účelem plnění právní povinnosti),
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (čtenář nebo zákonný zástupce může požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud popírá přesnost osobních údajů, nebo pokud má za to, že knihovna zpracovává osobní údaje neoprávněně),
 • právo na přenositelnost osobních údajů (pouze v případě údajů, které jsou knihovnou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu čtenáře či jeho zákonného zástupce, může čtenář či zákonný zástupce požádat o předání svých osobních údajů v běžně používaném strojově čitelném formátu) a
 • právo vznést námitku (čtenář či zákonný zástupce mohou vznést námitku proti zpracování osobních údajů, avšak pouze v případech, kdy by bylo zpracování knihovnou prováděno z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů knihovny).

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Moural Burďák a Partneři, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 070 51 336, zastoupena Mgr. Vlastimilem Burďákem, emailová adresa: mksp@mksp.cz, telefon: 596 633 644.

 

V Dobré, 25. 5. 2018

 

                                                                                         Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace

                                                                                                                  Marie Mališová

                                                                                                                        ředitelka