Historie knihovny

V roce 1899, 29. června, byl založen v Dobré místní odbor Matice osvěty lidové, při kterém byla založena také knihovna. Koncem roku měla 150 knih vázaných a 16 nevázaných. „Čtenářů bylo 102, z těch 3 rolníci, 10 chalupníků, několik komorníků, nejvíce četlo mladší dělnictvo. Nejvíce žádány knihy zábavné, přečteno 1 176 knih. Čistého jmění má knihovna 40 korun a 32 haléřů.“ (Citace z dobové kroniky.)

Obecní knihovna v Dobré vznikla z rozhodnutí obecní rady 21. listopadu 1920. Na ustavující schůzi knihovní rady, jak nařizoval zákon, aby v obcích byly zřizovány veřejné knihovny. Spolek Matice osvěty lidové předal obci svou knihovnu na 10 let. Později bylo dojednáno, že zůstane natrvalo obci. Knihovna měla 379 svazků. V prvním roce byli zaregistrováni 104 členové a vypůjčeno 708 knih. Hned v příštím roce byla zřízena čítárna z 11 časopisy.

V roce 1948 byly z knihoven vyřazeny všechny knihy, které připomínaly první republiku a zůstaly jen ty, které ji kritizovaly. Bylo zakoupeno množství nových knih oslavujících budování lidově demokratického zřízení a nerozborné spojenectví se Sovětským svazem.

Knihovna v Dobrá byla umístěna až do roku 1965 v budově Národního výboru. Ta byla v roce 1952 přestavěna a jedna místnost vyhrazena knihovně.

Od roku 1965 byl budován střediskový v okrese Frýdek-Místek systém. Šlo především o vytvoření ucelené sítě knihovnických služeb menším obcím. Obce  přispívaly na provoz a okres platil knihy. V Dobré byly knihy zpracovávány pro pobočky v Dobraticích, Vojkovicích, Nošovicích, Nižních Lhotách, Pazderne, Horních a Dolních Tašanovicích. V roce 1966 byla do střediska v Dobré zapojena knihovna v Horních Domaslavicích.

Pro knihovny sdružené ve středisku knihovna v Dobré od roku 1971 připravovala v půlročních intervalech cirkulační soubory knih.

V roce 1978 bylo nařízeno Okresním národním výborem ve Frýdku-Místku zavedení centrálně řízených veřejných knihoven. Okresní knihovna sdružovala prostředky k zabezpečení provozu knihoven a nákupu knih.

V roce 1980 se středisko zvětšilo o knihovny v Dolních Domaslavicích, Žermanicích, Soběšovicích a v Lučině. V roce 1988 získala knihovna titul „ Vzorná lidová knihovna“

V druhé polovině října 1989 se knihovna stěhovala do nových prostor integrovaného domu služeb, kde je knihovna dodnes.

Centralizovaný systém fungoval do roku 1992. Od 1. ledna 1993 je Místní knihovna v Dobré příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Obecní úřad v Dobré. Na základě jednání byly uzavřeny dvoustranné  dohody o spolupráci mezi jednotlivými obcemi a knihovnou v Dobré. V tomtéž roce se začalo se zpracováváním knih přes počítač pomocí automatizovaného knihovního systému LANius. Od roku 2000 knihovna půjčuje knihy přes výpůjční protokol automatizovaného knihovního systému LANius. V roce 2007 přešla knihovna v Dobré, Nošovicích a Soběšovicích na AKS CLAVIUS a v současné době je již celý fond regionu zpracován pro využití automatizovaného knihovnického systému i v menších knihovnách. Nyní záleží jeho využití na zavedení automatizace ve všech knihovnách.

 V roce 2002 byla Místní knihovna Dobrá pověřena i výkonem regionálních funkcí pro region, který čítá 7 knihoven v obcích Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Pazderna, Soběšovice, Vojkovice a Žermanice. Těmto knihovnám jsou poskytovány veškeré odborné služby – akvizice, katalogizace, statistika, vzdělávání knihovníků, personalistika, účetnictví a zásobování materiálem, potřebným k provozu.

Současný fond celého střediska činí na konci roku 2012 téměř  50 000 svazků, z toho v Místní knihovně v Dobré je 20 000 svazků. Exemplářů docházejících periodik je 99 z toho v Dobré 28.