Výkon regionálních funkcí knihoven v MSK za rok 2018

Závěrečná zpráva

 

Obecné administrativní údaje

Název projektu

Výkon regionálních funkcí knihoven

Rok

2018

Kdo projekt realizoval

Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace

Osoba odpovědná za projekt

Marie Mališová

Participující subjekty

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

 

 

Specifikace projektu

Stručná charakteristika projektu

Zajištění knihovnických služeb v Moravskoslezském kraji

Cíl projektu

Všeobecná dostupnost a kvalita veřejných knihovnických a informačních služeb občanům v obcích Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Nižní Lhoty, Pazderna, Soběšovice, Vojkovice a Žermanice.

 

Cílová skupina

Občané výše uvedených obcí

Kolik lidí odhadem projekt zasáhnul

5.500

Metody, které jste při projektu používali

Odborná knihovnická činnost

Odborné zajištění projektu (profesionální)

Na činnost je vymezený odborně vyškolený profesionální knihovník

Výčet činností v rámci projektu (počet + časový harmonogram)

 V průběhu celého roku to je akvizice, nákup, katalogizace a distribuce cirkulačních souborů knih do obsluhovaných knihoven 4x za rok, revize a očista knihovních fondů podle plánu revizí. Vzdělávání pracovníků a odborná pomoc knihovníkům.

Hodnocení projektu

Projekt financování výkonu regionálních funkcí knihoven umožňuje udržovat a zlepšovat kvalitu poskytovaných knihovnických služeb občanům v menších obcích regionu, kde obce nemohou nebo nechtějí plně dotovat služby knihoven. Občané těchto obcí dostávají pravidelně jednou za čtvrt roku několik cirkulačních souborů knih, máme 2 cirkulační okruhy a nové knihy se dostanou ke čtenáři nejpozději za 18 měsíců po zakoupení do KF. Jelikož je celý náš region plně automatizovaný, mají všichni uživatelé přístup k celému fondu regionu. Modernizace knihoven se postupně projevuje zvyšováním registrovaných čtenářů i návštěvností knihoven. Obce rovněž pozitivně reagují a souhlasí s rozšiřováním půjčovní doby knihoven.

 

 

 

 

V Dobré 25. 1. 2019

 

Marie Mališová

 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  rok 2018
1 Kraj   Moravskoslezský                            
2 Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace  
3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,52
4 Počet obsluhovaných knihoven 7
5 Poradenská a konzultační činnost  
6   počet obsloužených knihoven 7
7   počet poskytnutých konzultací 96
8   počet metodických návštěv 29
9 Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01  
10   počet obsloužených knihoven 7
11   počet zpracovaných statistických výkazů 10
12 Vzdělávání knihovníků, semináře  
13   počet obsloužených knihoven 7
14   počet všech vzdělávacích akcí 2
15       z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 2
16   počet všech účastníků 15
17       z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 15
18   počet všech vyučovacích hodin 4
19       z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 4
20 Porady  
21   počet obsloužených knihoven 7
22   počet akcí 7
23   počet účastníků 42
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF  
25   počet obsloužených knihoven 2
26  z toho počet revidovaných knihoven 2
27 počet revidovaných knihovních jednotek  7 485
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF  
29   počet obsloužených knihoven 7
30   počet nakoupených knihovních jednotek 943
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)  vlastních KF  
32   počet obsloužených knihoven 7
33   počet zpracovaných knihovních jednotek 943
34 Výměnný fond (v knihovních jednotkách)  
35   stav výměnného fondu k 31.12. 2018 2 963
36   roční přírůstek VF 172
37   roční úbytek výměnného fondu 5
38      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 172
39      z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0
40      z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0
41 Cirkulace VF  
42   počet obsloužených knihoven 7
43   počet expedovaných souborů 72
44   počet svazků v souborech 2 305
45 Servis automatizovaného knihovního systému  
46   počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu automatizovaného systému 7
47   počet akcí, zásahů 43
48 Doprava v rámci výkonu RF  
49   počet obsloužených knihoven 7
50   počet ujetých km 1 882
  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven  
  (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2018
51 Kraj Moravskoslezský  
52 Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace  
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 30 354,00
54  z toho : nákup knihovního fondu 26 492,00
55 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 0,00
56 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00
57 Cestovné (číslo účtu 512) 0,00
58 Ostatní služby (číslo účtu 518) 4 748,00
59  z toho : doprava 0,00
60  z toho : servis AKS 0,00
61  z toho : nákup licence na el. zdroje 1 448,00
62  z toho : nákup knihovnických služeb 0,00
63 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 134 388,00
64  z toho : platy zaměstnanců 134 388,00
65  z toho : ostatní osobní náklady 0,00
66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 45 510,00
67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528) 0,00
68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00
69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68) 0,00
70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69) 215 000,00
71 Investiční náklady 0,00
72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) 215 000,00
73    
74 Přidělená dotace (krajská)  215 000,00
75 Vráceno  0,00
76    
77    
78    
79    
  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní   
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2018
81 Náklady za rok 0,00
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 0,00
83 z toho: na nákup knihovního fondu* 0,00
84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 24 763,00
85  z toho : platy zaměstnanců 18 342,00
86  z toho: ostatní osobní náklady 6 421,00
87 Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524) 0,00
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87) 0,00
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 24 763,00
90 Investiční náklady 0,00
91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 24 763,00
  Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování**  
92   202 744,00
93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 108 444,00
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)  94 300,00
     
  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu  
95 (mimo prostředky určené na RF)*** Rok 2018
  Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2018 0,00
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám 0,00
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám 0,00
     
98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ****  
99 Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu  0
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)  0,00
     
  * Nevykazují se zde finance od obcí na nákup VF, ty se uvádí v řádku 100  
   **Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce   
  přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31)   
  ***Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských  
  grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF:  
  v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala
  v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala  
  a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF. 
     
  ****Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce  
  i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39)